2022-07-14

Zazz Energy offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission till svenska och internationella institutionella och professionella investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Den Riktade Nyemissionen avses genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 24 maj 2022. Zazz Energy har givit i uppdrag till Eminova Partners AB att utreda förutsättningarna för den Riktade Nyemissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Den Riktade Nyemissionen
Teckningskursen och allokeringen av aktierna i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas omedelbart efter publicering av detta pressmeddelande och förväntas att avslutas innan handeln påbörjas på Nasdaq First North Growth Market den 15 juli 2022. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras, teckningskursen per aktie samt tilldelning i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas av Zazz Energy i samråd med Eminova Partners AB. Bolaget kommer att informera om utfallet av den Riktade Nyemissionen i ett pressmeddelande när bookbuilding-förfarandet har avslutats. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget eller Eminova Partners AB beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avbrytas och Bolaget kan således helt eller delvis avstå från att genomföra den Riktade Nyemissionen.

Bolaget avser att använda nettolikviden, i kombination med den lånefacilitet Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 5 juli 2022, till att omvandla licenser till elavtal och fortsätta uppförandet av bioljeanläggningar för grön elproduktion i Grekland.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att möjliggöra för Bolagets fortsatta etablering av biooljeanläggningar i Grekland. Vidare bedöms det vara positivt att ytterligare diversifiera ägarbasen i Bolaget bland såväl svenska som internationella institutionella och välrenommerade investerare. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed är mest fördelaktigt för Zazz Energy och dess aktieägare. Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställs genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

Rådgivare
Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med transaktionen.

ÄNDRAD 2024-02-19